RODO

Kontakt i adres IOD

Inspektor Danych Osobowych:
Kamila Wiśniewska
e-mail: kamilawis.iod@gmail.com

adres do korespondencji z IOD:
Szkoła Podstawowa im. Kresowian w Rodowie
Rodowo 14
82-550 Prabuty


RODO – obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych rodziców/uczniów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kresowian w Rodowie.

Z administratorem można kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 55 262 90 52, za pośrednictwem poczty elektronicznej zsrodowo@wp.pl oraz pisemnie lub osobiście w siedzibie placówki.

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: kamilawis.iod@gmail.com lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa im. Kresowian w Rodowie, Rodowo 14, 82-550 Prabuty.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku zrealizowaniem zadań, wynikających z przepisów prawa oraz działalności statutowej szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz realizacji zawartych umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Panią/Pana danych nie wynika z ustawy, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 3 i 4 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
1. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 i 4 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli tak zostało określone w przepisach prawa lub dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji określonych czynności przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.