Dokumenty szkolne

Wniosek rodzica/opiekuna prawnego o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
Wniosek rodzica/opiekuna prawnego o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej
Statut Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie
Misja i wizja szkoły
Program wychowawczo- profilaktyczny
Standardy ochrony małoletnich
Plan działań wychowawczych i profilaktycznych
Główne kierunki pracy szkoły w latach 2022- 2026
Roczny plan pracy szkoły 2018/2019
BEZPIECZNA SZKOŁA Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole
Współpraca Zespołu Szkół w Rodowie z Rodzicami
Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020-2021
Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2022/2023
Plan lekcji w Szkole Podstawowej w Rodowie na rok szkolny 2021/2022
Plan pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022
Plan zajęć wspomagających realizowanych w terminie od 02.09 – 22.12. 2021 r.
Zarządzenie o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 2019/20
Oferta zajęć dodatkowych na rok szkolny 2018/2019
Podstawa programowa WDŻ w klasach IV-VIII SP w roku szkolnym 2017/2018
Oświadczenie uczęszczania na WDŻ w roku szkolnym 2017/2018
Oświadczenie o rezygnacji ucznia z lekcji religii/etyki
Prośba o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego
Prośba o wydanie duplikatu legitymacji/świadectwa
Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie
Deklaracja dostępności strony internetowej
Oświadczenie dla rodzica/opiekuna, które będzie podstawą złożenia wniosku w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”