Regulamin szkolnego klubu wolontariatu

Każdy uczeń Gimnazjum w Rodowie może zostać wolontariuszem.

Wolontariusz realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Klubu Wolontariuszy przy Gimnazjum w Rodowie.

Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.

Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.

Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.

Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.

Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.

Niestosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie ucznia z listy Koła.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
2. Szkolny Klub Wolontariusza powołano dla zainteresowania młodzieży pomocą potrzebującym, ponieważ wychowawcze oddziaływanie wolontariatu pomaga w przygotowaniu do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.
3. Klub jest organizacją młodzieżową działającą na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i inne ośrodki pomocy społecznej.

4. Opiekę nad Szkolnym Klubem Wolontariusza sprawuje nauczycielka- p. Marlena Kapica, który czuwa nad tym by działalność wolontariuszy była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Klubu oraz prowadzi pracę formacyjną wolontariuszy
5. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
6.  Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
1. Celem Klubu Wolontariusza jest zaangażowanie uczniów Gimnazjum w Rodowie do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
2. Celem Klubu jest rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. Są to w szczególności:
– rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;
– stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje działające w tym samym celu;
– troska o podnoszenie kwalifikacji niezbędnych do niesienia pomocy innym;
– zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu;
– odkrywanie własnej wartości poprzez pracę na rzecz innych;
– wzmacnianie poczucia akceptacji wśród uczniów;
– rozwijanie wśród młodzieży postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
– ukazanie młodzieży współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami;
– promowanie życia bez uzależnień;
– umożliwianie młodym podejmowanie działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych;
– kształtowanie postawy szacunku do całego otaczającego świata;
– przeciwdziałanie nudzie, nauka racjonalnego planowania oraz zagospodarowania swojego czasu wolnego;
– wzmacnianie postawy empatycznej wśród młodzieży, uwrażliwianie na potrzeby innych;
– rozwijanie zainteresowań uczniów;
– wzmacnianie aktywności uczniów,
3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
4. Celem jest współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi, a także z organizacjami samorządowymi, społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, itp. na polu działalności charytatywnej
5. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontaryjnym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
6. Przygotowanie uczniów gimnazjum do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
7. Klub Wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. kwesty uliczne, koncerty charytatywne, WOŚP itp.).
8. Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez:
– wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze,
– organizowanie spotkań informacyjnych o Klubie Wolontariusza,
– przekazywanie informacji o Klubie za pośrednictwem wydawnictw oraz stałych kontaktów z mediami (np. gazety lokalne, jak też strona internetowa).
9. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Zespół Szkół w Rodowie.
10. Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym itp.

III. WOLONTARIUSZE
1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
2. Członkiem Klubu może być młodzież szkolna, respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.
3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy w domu.
5. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
6. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu.
7. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
8. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
9. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Karcie Wolontariusza oraz w Regulaminie Klubu.
10. Członkostwo w Klubie ustaje przez:
– ukończenie lub zmianę szkoły;
– dobrowolne wystąpienie.
11. Klub może skupiać w swoich szeregach wolontariuszy seniorów:
– wolontariuszem seniorem jest każdy absolwent szkoły, który był członkiem Klubu i nadal pragnie kontynuować działalność wolontaryjną, podejmując wszystkie obowiązki.

IV. STRUKTURA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA
Klub Wolontariusza nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej. Na czele Klub Wolontariusza stoi opiekun Klubu

V. OBSZARY DZIAŁANIA
1. Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).
2. Podstawowe obszary działalności wolontariuszy oraz instytucje, z którymi Klub współpracuje.
3. Współpraca z instytucjami i agendami samorządowymi.
4. Działalność w każdym miejscu, zgodnie z Kartą Wolontariusza, gdzie wolontariusz może nieść pomoc.

VI. MAJĄTEK I FUNDUSZE
1. Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Klubu. Wszelkie koszty związane z udziałem wolontariuszy w poszczególnych akcjach ponosi Klub Wolontariusza.
2. Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji zajmuje się opiekun Klubu.
3. Wszelkie środki finansowe będą przeznaczane tylko i wyłącznie na Klub.

VII. NAGRADZANIA WOLONTARIUSZY
1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco – podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunem w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
2. Formy nagradzania:
– wyrażenie uznania słownego,
– pochwała na forum szkoły,
– wręczanie listów pochwalnych i dyplomów,
– nagrody książkowe.

3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.