Sprawozdanie z realizacji programu szkolnego klubu wolontariusza

na pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II

(Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu)

W szkolnym Klubie Wolontariatu w pierwszym semestrze roku szkolnym 2011/2012 działało 18 wolontariuszy, w większości uczniowie klasy II gimnazjum w Rodowie.

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Uczniowie w naszym gimnazjum są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

CELE SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANEGO PROGRAMU

• Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie

• Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych

• Kształtowanie postaw prospołecznych

• Rozwijanie empatii, zrozumienia

• Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego

• Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności

• Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego

• Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem

• Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni

• Kształtowanie umiejętności działania zespołowego

• Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi

• Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń

• Rozwijanie zainteresowań

• Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach

• Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej

 

DZIAŁANIA WOLONTARIATU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

1.Pozyskanie nowych członków spośród uczniów Gimnazjum.

2. Wykonanie gazetki ściennej propagującej szkolny wolontariat

3 Omówienie i ustalenie planu pracy SKW na rok szkolny 2010/2011

4.Zbiórka artykułów spożywczych dla dzieci z rodzin potrzebujących z naszego regionu.

5. Rozpoczęcie akcji czytania dzieciom w Odzdziale Przedszkolnym w naszej szkole

6. Zorganizowanie „ Choinki dobrych uczynków” dla klas I-III Szkoły Podstawowej w Rodowie.

Podsumowując ten rok, trzeba stwierdzić, że był bardzo owocny. Wolontariusze wielokrotnie wykazali się pomysłowością i chęcią niesienia pomocy innym. wszystkie zadania zaplanowane na rok szkolny 2010 / 2011 zostały zrealizowane, ale w pracach wolontariuszy pojawiły się też zadania nowe, nieuwzględnione wcześniej w Programie pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu.