Ogłoszenie o naborze na stanowisko opieka w oddziale przedszkolnym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie
na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy – opieka w oddziale przedszkolnym

1. Przedmiot naboru:
– Stanowisko: opieka w oddziale przedszkolnym
– Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. Kresowian w Rodowie
– Wynagrodzenie: zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 ze zm. )
– Okres zatrudnienia: od 1 października 2019 r. na czas określony.
– Wymiar czasu pracy – od 01.10 – 31.12.2019r. – 1/2 etatu, od 01.01. 2020r. – 3/4 etatu
– Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.
2. Wymagania niezbędne:
– Posiadanie obywatelstwa polskiego.
– Wykształcenie co najmniej zawodowe.
– Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opieka w oddziale przedszkolnym.
– Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
– Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
– Nieposzlakowana opinia.
3. Wymagania dodatkowe:
– Umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi i ludźmi, takt, cierpliwość i wyrozumiałość.
– Wysokie umiejętności komunikacyjne.
– Kreatywność, dyspozycyjność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność.
– Odporność na stres.
– Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki.

4. Ogólny zakres wykonywanych zadań:
– Współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole.
– Sprawowanie opieki nad dziećmi przedszkolnymi.
– Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
– Kserokopie dwóch stron dowodu osobistego;
– Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
– Kserokopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie.
– Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
– Oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie ubezwłasnowolnienie.
– Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
– Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
– Termin złożenia ofert upływa z dniem 15 września 2019 r. o godz. 13.00.
– Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
– Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Szkoły.
– Jeden kandydat może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
– Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do szkoły) i oznakować w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa im. Kresowian w Rodowie
Rodowo 14
82-550 Prabuty
„Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 3 czerwca r. w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko opieka w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Kresowian w Rodowie.”

7. Pozostałe informacje:
– Kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego, informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie do 19.09.2019 r. do godz. 15.00
– Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega przygotowanie merytoryczne kandydata oraz cechy osobowościowe.
– Złożonych dokumentów Szkoła nie zwraca. Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.
– Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 23 września 2019 r.

Ogłoszenie o naborze dostępne będzie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.
Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 552629052.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.